Vedtægter

 

§1.

Foreningens navn er:
Skagen Håndboldklub
Forkortet SHK

§ 2.

Foreningen har til formål at udbrede interessen for håndbold ved at foranstalte træning og deltagelse i turneringer og stævner og skal gennem et aktivt klubliv give medlemmerne mulighed for sportslig virksomhed, oplysning, kammeratligt samvær og menneskelig udvikling.

§ 3.

Foreningen tilsluttes de nødvendige lands -landsdelsorganisationer.

§ 4.

Foreningen optager som medlem, herunder passivt medlem, enhver der opfylder de betingelser, der måtte fastsættes af foreningen og Dansk Håndboldforbund respektive Dansk Idrætsforbund.

§ 5.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
I alle foreningens anliggender og afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indvarsling til generalforsamlingen sker ved
bekendtgørelse i de lokale dagblade med mindst 8 dages varsel.
Stemmeret og valgbarhed tilkommer enhver medlem over 14 år såfremt vedkommende ikke er i kontigentrestance og har været
medlem i mindst 1 måned.
Dagorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter.

1.    valg af dirigent
2.    formandens beretning
3.    fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4.    indkomne forslag
5.    valg af formand
6.    valg af medlemmer til bestyrelsen
7.    valg af to suppleanter til bestyrelsen
8.    valg af revisor
9.    eventuelt

§ 6.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer hvoraf formanden vælges direkte af generalforsamlingen for 1 år. Øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen og således at der vælges 3 medlemmer hvert år. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen.

Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kasserer, ved to af disse i forening.

§ 7.

Alle beslutninger på såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved personvalg anvendes simpelt stemmeflertal. Ved alle valg hvor der er bragt flere i forslag end der skal vælges, sker afstemningen skriftligt. I øvrigt finder skriftlig afstemning sted, når blot et medlem forlanger det.
Generalforsamlingerne er beslutningsdygtige, uanset de fremmødte medlemmers antal.

Forslag der ønskes behandlet på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling må være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 8.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når enten bestyrelsen finder det nødvendig eller senest 30 dage efter at mindst 1/3 afforeningens stemmeberettigede medlemmer over for bestyrelsen har fremsat skriftlig anmodning herom.

§ 9.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling i henhold til et af bestyrelsens udarbejdet budget. Ændring kan alene ske på ekstraordinær generalforsamling.

§ 10.

Bestyrelsen kan, såfremt den finder grund hertil, meddele et medlem karantæne, eventuelt eksludere et medlem.
Enhver eksklusion skal dog godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

§ 11.

Ændringer i nærværende love kræver at mindst 2/3 af fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
Kan dette kvalificerede flertal ikke opnås, afholdes ny generalforsamling senest 1 måned senere, hvor lovændringer derefter kan vedtages ved absolut stemmeflerhed.

§ 12.

Foreningen kan opløses når det vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med vedtagelse som i foranstående § nævnt.

§ 13.

For SHK's forpligtigelser hæfter kun SHK's formue. Ved foreningens opløsning overdrages denne formue til andet idræts eller ungdomsarbejde i Skagen efter generalforsamlingens nærmere beslutning.